Hatályos: 2018.01.01. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Bor, Mámor, Bénye-Erdőbénye Egyesület (nyilvántartási szám: 05-02-0064837, székhely: 3932 Erdőbénye, Mátyás király út 49. szám) – (a továbbiakban: egyesület) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (a továbbiakban külön-külön: rendezvény, együttesen: rendezvények) a jegyvásárlók és látogatók rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, valamint az egyesület és a jegyvásárlók, látogatók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az egyesületre, valamint a fogyasztókra, illetőleg a jogosulatlan résztevőkre. Az egyesület és a közreműködők, szerződéses partnerek közötti jogviszony részleteit külön megállapodás részét képezik.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az egyesület a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. A módosítások az egyesület által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás nem kizárólag a jegyvásárlási folyamatot érinti, úgy ezen időponttól kezdődő 14 napig a fogyasztó jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a fogyasztót, ha a módosítás kizárólag a fogyasztókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.

A jegyvásárló a jegy megvásárlásával, a jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a jegy jogszerű megszerzésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a jegy
átruházásakor a látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a jeggyel nem rendelkező jogosulatlan résztvevő pedig a rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy az egyesülettel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, mivel az egyesület velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semminemű kötelezettségvállalást.

JOGVISZONY

Az egyesület a jegyvásárló részére többek között a TIXA Hungary Kft.-n keresztül értékesíti az adott rendezvényen való részvételre jogosító jegyet. A jogviszony a jegy ellenértékének megfizetésével és a jegy értékesítő általi átadásával teljesedésbe megy.

Az egyesület a látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az adott rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a jegyet jogszerűen birtokában tartó személy a rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a látogató a részvétellel a jegy által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy.

A jogosulatlan résztvevő a rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

Egy adott rendezvény programok és az egyesület által nyújtott szolgáltatások összességét jelenti. Egyesület jogosult arra, hogy a programokat és szolgáltatásokat közreműködő együttműködésében nyújtsa, mely esetben azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) az egyesület nem garantálja a látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök
sajátosságaiból adódó korlátok között alakul. Egyesület törekszik az előzetesen kommunikált programok és szolgáltatások megfelelő nyújtására.

JEGY, JEGYVÁSÁRLÁS, JEGY ÁTRUHÁZÁSA

Az egyesület a jegyértékesítést online és a helyszínen végzi.

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételeket, a jegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a szolgáltató és a felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket a szolgáltató által a fenti weboldalon is közzétett “Általános Szerződési Feltételek” határozza meg.

Értékesítésben közreműködő partnerek adatai:

szolgáltató: TIXA Hungary Kft.
székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58.
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
cégjegyzékszáma: Cg. 04-09-012827
adószáma: 24813064-2-04
képv.: Varga Balázs ügyvezető
e-mail címe: ugyfelszolgalat@tixa.hu.

Jegyvásárló felelőssége a jegy megőrzése és a rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott
tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása. Egyesület az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

A jegy szabadon átruházható. A jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a jegyet megszerző személy a jelen ÁSZF-et elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra kizárólag
kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, az egyesület kifejezetten kizár a jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért való felelősséget is ideértve.

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a jegyvásárlót a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Az egyesület kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes rendezvények esetében az egyesület által egyedileg meghatározható speciális eseteket.

RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

A jegy részvételre csak abban az esetben jogosít, ha a jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. Az egyesület kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz, úgy a jegybirtokostól a jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse, valamint a belépést a rendezvényre megtagadja.

A rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

Az előzetes regisztrációhoz kötött programokra való bejutás, új érdeklődő esetén, a program kezdésekor, a helyszínen csak szabad férőhely esetén lehetséges.

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által (a segítő kutyákról a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik). A házi kedvenceket a rendezvény zárt területeire bevinni tilos. Házi kedvenc behozatalával a látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. Az egyesület fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre történő behozatalát.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és az ÁSZF-nek megfelelően. Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Látogató a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Látogató a rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek az egyesület, valamint az egyesülettől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az egyesület, valamint az egyesülettől engedélyben részesülő személyek a látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az egyesület a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjesztheti, vagy más módon a közönséghez közvetítheti.

Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az egyesülettel szemben. Látogató jogosult a rendezvényen hang-és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe integrált kép- és hangrögzítővel, vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az egyesület kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

A rendezvény területén – a rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – az egyesület előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

Tilos a rendezvényen az egyesület által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül.

Látogató a rendezvény helyszínén kívül is, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további látogatókra, és a helyi lakos harmadik személyekre.

Rendezvény területére az egyesület által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a rendezvényen.

A rendezvényen nem üzemel csomag- vagy értékmegőrző. A kijelölt parkolókban az egyesület őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az egyesület felelőssége kizárt.

Látogató az adott rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ha a magatartási és biztonsági szabályok betartása érdekében közreműködők járnak el, velük a jogszabályi keretek között együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények ezt indokolják, az utasításaikat követi.

A rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a jegy a látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

A rendezvényen ingyenes és fizetős szolgáltatások és termékek egyaránt igénybe vehetőek. Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős szolgáltatásért és termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. Látogató a fizetős termékek és szolgáltatások ellenértékét a felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

A rendezvény, vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt az egyesületet a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására. Az egyesület a program-változtatás jogát fenntartja.

SZANKCIÓK, SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

Az egyesület szavatolja, hogy a látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő jeggyel be tud lépni az adott rendezvényre.

A rendezvényen belül az egyes események időpontját az egyesület jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.

Tekintettel arra, hogy az egyesület és a jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem
jön létre, az egyesület a jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy fogyasztó egyébként támaszthatna.

Az egyesület fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvényeket, az azokon nyújtott szolgáltatásokat és termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az egyesülettel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán. Az egyesület jogszerű felmondása esetén a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az egyesülettel szemben.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a rendezvényekhez kapcsolódóan olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem az egyesület vagy közreműködői, hanem mások nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a fogyasztó és a harmadik személy között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben az egyesülettel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

Az egyesület általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek, vagy harmadik személyek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, azokat a látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az egyesület nem vállal semmilyen felelősséget a más/mások által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

Látogató a rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. Az egyesület kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve.

Az egyesület az elhagyott, eltűnt tárgyakért felelősséget nem vállal, továbbá a kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az egyesület felelőssége szintén kizárt.

Azt követően, hogy a jegyvásárló átvette a jegyet, az egyesület nem vonható felelősségre a jegy károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett jegy kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a látogató igényt vagy követelést támasztani az egyesülettel szemben.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az egyesület nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik.

A látogató, valamint a jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért. Az egyesület kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a látogató, valamint a jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az egyesület bármely látogatójának, jogosulatlan résztvevőjének, illetve harmadik személynek. Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, melyek által okozott károkért való felelősségét az egyesület szintén kizárja.

A rendezvény területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek elhelyezéséről az egyesületnek nem áll módjában gondoskodni.

A jelen ÁSZF alapján az egyesület és a fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

Az egyesület a jogviszonyt adott rendezvény vonatkozásában, amelyek tekintetében a fogyasztó jeggyel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a fogyasztó jegye érvényteleníthető és a fogyasztó a rendezvényt köteles elhagyni. Jogosulatlan résztvevő a rendezvényen nem tartózkodhat, és felszólításra köteles a rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

Az egyesület weboldalain, az online és offline médiában, valamint a rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az egyesület, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az egyesület, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül látogatók és harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az egyesületet, közreműködőit, illetve a szerződéses partnereit illetik meg.

VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az egyesület hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy az egyesület nem tartozik felelősséggel a fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott rendezvényre, mint egészre, mind adott rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az egyesület Magyarországon bejegyzett és magyarországi székhelyű jogi személy, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók.

A rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdések, észrevételek, panaszok, ötletek a rendezvények helyszínén megtehetők. Egyéb elérhetőségek a bormamorbenye.hu weboldalon kerülnek megadásra. Az egyesület által szervezett ingyenes rendezvényekre a jelen ÁSZF rendelkezései az ingyenességből adódó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók.

Az egyesület jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni. Hangsúlyozandó ismét, az egyesület kizárólag a bormamorbenye.hu weboldalon meghirdetett programok tekintetében vállal a jelen ÁSZF-ben körülírt felelősséget, kötelezettséget, a helyi vállalkozások, borászok további, más programjaiért az egyesület felelőssége kizárt.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Rendezvény/rendezvények: az egyesület által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős szolgáltatások összessége.

Jegy: az egyesület által szervezett rendezvényeken a jegyben foglaltak szerinti részvételre való jogosultságot megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi
azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

Látogató: az a természetes személy, aki adott rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Termék: az egyesülettől, közreműködőitől vagy egyéb szerződéses partnereitől a rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az egyesület vagy szerződéses partnerei a rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti jegyvásárló és a látogató. Nem minősül fogyasztónak a jogosulatlan résztvevő.

Jegyvásárló: a jegyet megvásárló személy.

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne.

Közreműködő: az egyesület – rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

Szerződéses partner: adott rendezvényen az egyesülettel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Harmadik személyek: az egyesületen és a fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

Erdőbénye, 2018. 01.01. napon

Dávid Rémusz
elnök